Od středy 1. listopadu 2017 do pondělí 20. listopadu 2017 bude probíhat příjem žádostí o nadační příspěvek na podporu podnikatelů a živnostníků. Projektovou žádost mohou podat a příspěvek Nadačního fondu RESIDOMO mohou získat podnikatelé a živnostníci, kteří se přihlásili do Akademii RE I start na základě dopisů adresovaných všem nájemníkům nebytových prostor RESIDOMO s.r.o.

Zájemci o nadační příspěvek najdou od 1. listopadu na webu www.nfresidomo.cz celkem čtyři dokumenty:

  1. přehledný informační manuál
  2. formulář žádosti
  3. tabulku pro vyplnění rozpočtu
  4. formulář čestného prohlášení

Dokumenty bude nutné vyplnit a doručit nejpozději do 1. prosince 2017. Záměrem je, aby každý žadatel popsal co nejpřehledněji a nejjednodušeji své podnikatelské vize a cíle, současně ale také znal způsob, kterým aktivity projektu přispějí k jejich splnění.

Grantová výzva bude vyhlášena 1. listopadu 2017 na internetových stránkách Nadačního fondu RESIDOMO www.nfresidomo.cz. Bude určena výhradně pro podnikatele a živnostníky z řad nájemníků RESIDOMO s.r.o., kteří současně splní podmínku účasti na minimálně třech seminářích Akademie RE I start. Cyklus odborných seminářů probíhá v Ostravě a Havířově od poloviny října.

Součástí informačního manuálu bude mimo jiné přehled uznatelných nákladů. Do projektů a rozpočtů mohou žadatelé zahrnout aktivity a položky, které souvisí s rozvojem podnikání a je v souladu s celkovým cílem Nadačního fondu RESIDOMO, kterým je znovuoživení podnikání v centrech měst. Před zahájením Akademie RE I start a v průběhu přípravy grantové výzvy se vedoucí Akademie Milan Anděl setkal s podněty více než dvou desítek nájemníků nebytových prostor RESIDOMO s.r.o. Snahou je, aby nadační podpora skutečně odrážela potřeby podnikatelů a živnostníků. Proto Nadační fond podpoří projekty, jejichž záměrem bude:

  • zlepšení propagace a komunikace se zákazníky
  • zvýšení atraktivity provozoven, např. proměna interiéru nebo exteriéru, rekonstrukce
  • inovace v podnikání, např. investice do nových produktů a služeb
  • rozšíření podnikání, např. investice do nové provozovny nebo do zaměstnanců
  • podpora dalšího vzdělávání zaměstnanců

Projekty budou hodnoceny bodově na škále 1 – 100. Až 30 bodů získají žadatelé za zohlednění náplně Akademie RE I start ve svém projektu. Dalších maximálně 30 bodů mohou žadatelé získat za kvalitu zpracování projektu. Za kvalitní budou považovány především ty projekty, které budou mít jasně stanovené vize a cíle, přičemž projektové aktivity určené k jejich naplnění budou realizovatelné. Až 35 bodů získají ti žadatelé, kteří zohlední své cíle a vize v předloženém rozpočtu projektu. Posledními 5 body bude hodnoceno vlastní spolufinancování projektu nad rámec nadačního příspěvku ve výši minimálně 10 % celkové požadované dotace. Vlastní spolufinancování není podmínkou, ale jeho doložení v souvislosti s daným projektem je považováno za výhodu při hodnocení.

Celková alokace pro výzvu vyhlášenou 1. listopadu 2017 je 1 000 000 korun. Maximální možná podpora jednoho subjektu je 100 000 korun. Jeden subjekt může podat více různých žádostí, které dohromady nepřesáhnou výši 100 000 korun. Vzhledem k očekávanému zájmu o nadační příspěvek přibližně 20–25 subjektů doporučujeme optimální výši rozpočtu ve výši zhruba 40 000 – 70 000 korun. Samozřejmě tím není vyloučena podpora vysoce kvalitních projektů na horní hranici možné podpory. Uznatelné náklady budou všechny náklady realizovatelné od 1. listopadu 2017 do 30. listopadu 2018 s výjimkou nákladů vyjmenovaných v informačním manuálu, např. DPH u plátců DPH. Rozhodující bude datum uskutečnění zdanitelného plnění na účetních dokladech.

Snahou Nadačního fondu RESIDOMO bude smluvní potvrzení nadačního příspěvku ještě v prosinci 2017 a vyplacení 80 % z celkových uznatelných výdajů do 31.12.2017. Jednu pětinu musí úspěšný žadatel o nadační příspěvek spolufinancovat v průběhu projektu samostatně, těchto zbývajících 20 % bude převedeno na účet žadatele do 30 dnů od předložení závěrečné zprávy a závěrečného vyúčtování projektu.

Projekty mohou být zahájeny již od 1. listopadu 2017, musí být naplánovány a ukončeny nejpozději k 30. listopadu 2018. Odevzdání závěrečné zprávy a vyúčtování musí proběhnout do 31. prosince 2018. Udržitelnost výstupů projektu musí být nejméně do 31. prosince 2018.