Od čtvrtku 1. listopadu 2018 do pátku 30. listopadu 2018 bude probíhat příjem žádostí o nadační příspěvek na podporu podnikatelů a živnostníků. Projektovou žádost mohou podat a příspěvek Nadačního fondu RESIDOMO mohou získat podnikatelé a živnostníci, kteří se přihlásili do Akademii RE I start a absolvují ji společně se závěrečným networkingem.

Zájemci o nadační příspěvek najdou od 1. listopadu na webu www.nfresidomo.cz celkem čtyři dokumenty: 1) přehledný informační manuál, 2) formulář žádosti, 3) tabulku pro vyplnění rozpočtu a 4) formulář čestného prohlášení. Dokumenty bude nutné vyplnit a odeslat nejpozději do 30. listopadu 2018. Záměrem je, aby každý žadatel pospal co nejpřehledněji a nejjednodušeji své podnikatelské vize a cíle, současně ale také znal způsob, kterým aktivity projektu přispějí k jejich splnění.

Grantová výzva bude vyhlášena 1. listopadu 2018 na internetových stránkách Nadačního fondu RESIDOMO www.nfresidomo.cz. Bude určena výhradně pro podnikatele a živnostníky z řad nájemníků RESIDOMO s.r.o., kteří současně splní podmínku účasti na minimálně čtyřech seminářích Akademie RE I start a závěrečném networkingu. Cyklus odborných seminářů probíhá v Karviné a Havířově od října.

Součástí informačního manuálu bude mimo jiné přehled uznatelných nákladů. Do projektů a rozpočtů mohou žadatelé zahrnout aktivity a položky, které souvisí s rozvojem podnikání a s celkovým cílem Nadačního fondu RESIDOMO, kterým je znovuoživení podnikání v centrech měst. Před zahájením Akademie RE I start a v průběhu přípravy grantové výzvy se vedoucí Akademie Milan Anděl setkal s mnoha podněty nájemníků nebytových prostor RESIDOMO s.r.o. Snahou je, aby nadační podpora bude skutečně odrážela potřeby podnikatelů a živnostníků. Proto budou podpořeny projekty, jejichž záměrem bude:

  • zlepšení propagace a komunikace se zákazníky,
  • zvýšení atraktivity provozoven, např. proměna interiéru nebo exteriéru, rekonstrukce,
  • inovace v podnikání, např. investice do nových produktů a služeb,
  • rozšíření podnikání, např. investice do nové provozovny nebo do zaměstnanců,
  • podpora dalšího vzdělávání zaměstnanců.

 

Projekty budou hodnoceny bodově na škále 1-100. Až 30 bodů získají žadatelé za zohlednění náplně Akademie RE I start ve svém projektu. Dalších maximálně 30 bodů mohou žadatelé získat za kvalitu zpracování projektu. Za kvalitní budou považovány především ty projekty, které budou mít jasně stanovené vize a cíle, přičemž projektové aktivity určené k jejich naplnění budou realizovatelné. Až 35 bodů získají ti žadatelé, kteří zohlední své cíle a vize v předloženém rozpočtu projektu. Posledními 5 body bude hodnoceno vlastní spolufinancování projektu nad rámec nadačního příspěvku ve výši minimálně 10 % celkové požadované dotace. Vlastní spolufinancování není podmínkou, ale jeho doložení v souvislosti s daným projektem je považováno za výhodu při hodnocení.

Celková alokace pro výzvu vyhlášenou 1. listopadu 2018 je 1 000 000 korun. Maximální možná podpora jednoho subjektu je 100 000 korun. Jeden subjekt může podat více různých žádostí, které dohromady nepřesáhnou výši 100 000 korun. Uznatelné náklady budou všechny náklady realizovatelné od 1. listopadu 2018 do 30. listopadu 2019 s výjimkou nákladů vyjmenovaných v informačním manuálu, např. DPH u plátců DPH. Rozhodující bude datum uskutečnění zdanitelného plnění na účetních dokladech.

Snahou Nadačního fondu RESIDOMO bude smluvní potvrzení nadačního příspěvku ještě v prosinci 2018 a vyplacení 80 % z celkových uznatelných výdajů do 31.12.2018. Jednu pětinu musí úspěšný žadatel o nadační příspěvek spolufinancovat v průběhu projektu samostatně, těchto zbývajících 20 % bude převedeno na účet žadatele do 30 dnů od předložení závěrečné zprávy a závěrečného vyúčtování projektu.

Projekty mohou být zahájeny již od 1. listopadu 2018, musí být naplánovány a ukončeny nejpozději k 30. listopadu 2019. Odevzdání závěrečné zprávy a vyúčtování musí proběhnout do 31. prosince 2019. Udržitelnost výstupů projektu musí být nejméně do 31. prosince 2019. Žadatelé musí mít uzavřen smluvní nájemní vztah se společností RESIDOMO s.r.o. platný v den doručení projektové žádosti a po celou navrženou dobu realizace a udržitelnosti projektu podaného v této výzvě, nejméně však 1 rok od data podání projektové žádosti.