Žadatel o finanční podporu může žádat „dar“ v programech:

 

 

Obecné podmínky pro udělení příspěvku:

Kdo může žádat:

 • fyzické osoby působící nebo organizující projekt či jednotlivou akci ve veřejně prospěšné oblasti
 • nestátní neziskové organizace registrované v České republice (spolky apod.)
 • právnické osoby působící nebo organizující projekt či jednotlivou akci ve veřejně prospěšné oblasti
 • nájemci prostor sloužících podnikání ve vlastnictví společnosti RESIDOMO, s.r.o. (živnostníci a právnické osoby v rámci Programu Podpora podnikatelů)
 • rozpočtové a příspěvkové organizace

Není určeno pro:

 • politické strany a politická hnutí a na jejich podporu
 • nadace
 • nadační fondy

Lze žádat na:

 • mzdové náklady (vč. povinných odvodů)
 • materiálové náklady (např. přímé náklady související s jednotlivou akcí či projektem, přímé náklady související s provozem, apod.)
 • nemateriálové náklady včetně služeb (např. cestovné, tisk, pojištění dobrovolníků, apod.)

Výše nadačního příspěvku:

 • výše nadačního příspěvku je individuální dle jednotlivých vyhlášených programů
 • nadační příspěvek může být poskytnut do maximální požadované výše, avšak nadační fond si vyhrazuje právo výši příspěvku určit dle splnění kritérií jednotlivých vyhlášených programů

Kritéria rozhodující pro posouzení žádosti:

 • kvalita projektu a jeho dopad na místní obyvatelstvo
 • kvalita poskytovaných služeb (reference)
 • dosavadní historie žadatele

Organizace grantového řízení:

Výzva, metodický pokyn a formulář žádosti jsou pro žadatele závazné a nelze do jejich podoby žádným způsobem zasahovat.

Žádost na předepsaném formuláři spolu s povinnými přílohami je nutno podat elektronicky do termínů zveřejněných u jednotlivých programů.

Žadatel o nadační příspěvek odesláním formuláře potvrzuje svůj souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováním osobních údajů obsažených ve formuláři správcem Nadační fond RESIDOMO pro účel pro marketingové účely Nadačního fondu RESIDOMO včetně zasílání e-mailových zpráv týkajících se činnosti Nadačního fondu RESIDOMO.

Všechny obdržené žádosti zhodnotí hodnotící komise tvořená Správní radou Nadačního fondu RESIDOMO a odborníky z oblasti neziskového sektoru a vybere jednotlivým programem stanovený počet projektů, které postupují do dalšího kola – veřejného hlasování. Projekty, které získají největší podporu veřejnosti v rámci veřejného hlasování, získají nadační příspěvek. Ze zbylých projektů vybere hodnotící komise jednotlivým programem stanovený počet projektů, které získají nadační příspěvek bez veřejného hlasování.

Seznam projektů, které budou vybrány k poskytnutí nadačního příspěvku, bude zveřejněn do jednoho měsíce po uzavření veřejného hlasování. Příjemci nadačního příspěvku budou kontaktováni za účelem uzavření darovací smlouvy.

Pravidla a podmínky hlasování:

Provozovatelem a organizátorem veřejného hlasování je Nadační fond RESIDOMO.

Hlasovat lze pouze jednou pro každý jednotlivý projekt v rámci jednoho jednotlivého programu.

Povinná visibilita NF Residomo

Příjemce nadačního příspěvku (daru) je povinen zveřejňovat Nadační fond RESIDOMO následujícím způsobem:

 • zveřejnit na svých webových stránkách logo Nadačního fondu RESIDOMO
 • zveřejnit minimálně 2 zprávy obsahující název a logo Nadačního fondu RESIDOMO na svém facebookovém profilu obradovaného (je-li zřízen)
 • rozeslat tiskovou zprávu obsahující popis projektu a dosažené kladné výsledky včetně fotografií projektu s uvedením Nadačního fondu RESIDOMO jako dárce na adresy médií působících v Moravskoslezském kraji (distribuční seznam lze získat na vyžádání na adrese katerina.piechowicz@residomo.cz).
 • Je-li z nadačního příspěvku podpořeno vybudování nebo pořízení konkrétního předmětu, bude na tento předmět umístěna cedulka, kterou zhotoví na své náklady příjemce nadačního příspěvku. Cedulka bude mít rozměry minimálně 15*10 cm a bude obsahovat logo Nadačního fondu RESIDOMO a formulaci „Tento projekt podpořil Nadační fond RESIDOMO“. Grafické zpracování cedulky je ke stažení zde.
 • Příjemce nadačního příspěvku je povinen zaslat do 30 dnů od ukončení projektu Nadačnímu fondu RESIDOMO závěrečnou zprávu projektu včetně příloh prostřednictvím elektronického formuláře, který bude k dispozici na webových stránkách nadačního fondu.